مساله شناسی و اولویت بندی آسیب ها و مسائل فرهنگی مورد مطالعه: استان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی مسائل و آسیب‌های فرهنگی استان ایلام و اولویت‌بندی آن‌هاست. برای دستیابی به این هدف، محقق پس از شناسایی 92 مساله و آسیب فرهنگی، به عنوان آسیب‌های اصلی، برای شناختن مهم‌ترین مسائل فرهنگی در چهار سطح مسائل و آسیب‌های اقتصادی فرهنگ- اجتماعی فرهنگ- سیاسی فرهنگی و فرهنگی فرهنگ و اولویت‌بندی کردن این مسائل، آن‌ها را در معرض قضاوت جامعه‌ی آماری گذاشته است. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی ساده بوده و محققیناز طریق روش کیو، و پس از طی مراحل مختلف، پرسشنامه‌ای حاوی مهم‌ترین مسائل و آسیب‌های فرهنگی تنظیم و در اختیار تعداد 40 نفر از متخصصین، مدیران و صاحب‌نظران فرهنگی به عنوان نمونه گذاشته‌اند. نتایج حاصله نشان می‌دهد که از نظر پاسخگویان مهم‌ترین مسائل فرهنگی حاکم بر فضای استان، بیکاری با میانگین(22/68)، پایین بودن فرهنگ کار و تلاش در جامعه با میانگین( 81/64) و کاهش احساس مسئولیت اجتماعی با میانگین(33/63) رتبه‌های اول تا سوم سطوح مختلف مسائل و آسیب‌های فرهنگی استان را به خود اختصاص داده‌اند .نتایج آزمون فرضیات بیانگر آن است که اولاً بین ارزیابی از میزان موافقت یا مخالفت با مسائل فرهنگی در استان تفاوت معنا‌داری وجود دارد و در ثانی، از لحاظ محتوایی به ترتیب مسائل و آسیب‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی سطوح فرهنگدارای بالاترین رتبه می‌باشند

کلیدواژه‌ها