شناسایی و بررسی موانع توسعۀ بازار داخلی صنایع دستی استان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

صنایع دستی از صنایعی به شمار می‌رود که از ظرفیت‌های لازم برای توسعۀ سرمایه‌گذاری و ایجاد کسب و کارهای مولد برخوردار است و با قابلیت اشتغال مفید و تولید مؤثر، می‌تواند نقشی تأثیرگذار بر افزایش سرانۀ درآمد ملی داشته باشد. این پژوهش از نوع کمی و هدف و ماهیت آن، کاربردی است و از نظر گردآوری داده‌ها نیز توصیفی - پیمایشی می‌باشد. در پژوهش حاضر، به شناسایی و بررسی مهمترین موانع توسعۀ بازار داخلی صنایع دستی استان ایلام که دارای توانمندی‌های مناسبی می‌باشد، پرداخته شده است. جامعۀ پژوهش؛ شامل 506 نفر از اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی، فعالان صنایع دستی، مدیران و کارشناسان بوده است. برای تعیین نرمال بودن جامعۀ مورد مطالعه، از آزمون کلموگرف - اسمیرنف استفاده شده و حجم نمونه، با استفاده از جدول کرسجی و مورگان 201 نفر برآورد گردیده است. روایی پرسش‌نامه (ابزار تحقیق) توسط خبرگان (استادان دانشگاه) بررسی و تأیید گردید و برای تعیین میزان پایایی از آزمون آلفای کرونباخ با ضریب آزمون 0.903 استفاده شد. داده‌های پژوهش، با استفاده از نرم‌افزار SPSS، تجزیه و تحلیل و در محیط نرم‌افزار LISREL، آزمون تحلیل عاملی تأییدی انجام گردید. برای شناسایی موانع، از تحلیل عاملی اکتشافی و برای تعیین تعداد عوامل قابل استخراج در اجرای تحلیل عاملی، از ملاک کیسر استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که از میان عوامل (موانع) اصلی، عامل بازاریابی و فروش، با بار عاملی 3.089، مهمترین مانع توسعۀ بازار داخلی صنایع دستی استان ایلام به شمار می‌رود. تدوین برنامۀ جامع بازاریابی صنایع دستی، برگزاری دوره‌های آموزش نوین و گسترش برنامه‌های ترویجی و تبلیغی؛ از جمله راهکارهای موجود برای بهبود و توسعۀ بازار داخلی صنایع دستی استان ایلام می‌باشد.

کلیدواژه‌ها