کاربرد الگوهای توسعۀ پایدار در بازآفرینی منظر شهری (نمونۀ موردی: شهر ایوان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

شهرها به عنوان مهمترین جوامع زیستی قرن حاضر، از جنبه‌های محیطی و اکولوژیکی در کنار جنبه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و بهبود کیفیت منظر، بیش از گذشته نیاز به توجه دارند؛ همچنین شهر، یکی از مهمترین پدیده‌های فرهنگی بشر و به قولی، بخش جدایی‌ناپذیر (انتگرال) طبیعت به شمار می‌رود. طبیعت نیز به شکل صمیمانه‌ای با زندگی اجتماعی شهر، ترکیب و در‌هم بافته شده‌ است. پژوهش حاضر با هدف بررسی کاربرد الگوهای توسعۀ پایدار در بازآفرینی منظر شهری ایوان انجام شده است. سؤالات این پژوهش؛ عبارتند از: 1. آیا ابعاد توسعۀ پایدار بر بازآفرینی منظر شهر ایوان تأثیر دارند؟ 2. آیا بین بعد کالبدی توسعۀ پایدار و بازآفرینی شهر ایوان، همبستگی وجود دارد؟ 3. چه رابطه‌ای بین بعد اقتصادی توسعۀ پایدار و بازآفرینی شهر ایوان وجود دارد؟ 4. بعد زیست‌محیطی شهر ایوان، چه تأثیری بر بازآفرینی آن دارد؟
روش انجام تحقیق، به‌کارگیری تکنیک ماتریس SWOT بود که پس از مشخص شدن معیارهای داخلی و خارجی بر اساس اصول توسعۀ پایدار و ارائۀ راهبردهای چهارگانۀ SO و WO و ST و WT  و وزن‌دهی به این معیارها راهبرد نهایی به دست آمد. کلیت یافته‌ها حاکی از آن بود که اصول توسعۀ پایدار در بازآفرینی منظر شهری ایوان مؤثر هستند و  می‌توانند منظری ایجاد کنند که پویا و پایدار باشد، رفاه شهروندان را فراهم کند و پاسخگوی نیاز نسل‌های آینده باشد.

کلیدواژه‌ها