بازتاب فرهنگ پیشرفتۀایلام باستان در اندیشۀ کوروش هخامنشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

ایلام از زمان ظهور تا فروپاشی به‌دست آشوریان، در کنار همسایگانی می‌زیسته که تمدن‌های بسیار عالی و پیشرفته‌ای داشته‌اند؛ مانند: آکد و سومر و  بابل که تمدن درخشان خود را به ایلام عرضه داشتند. اصولاً ایلام مرکز تلاقی دو تمدن مهم بوده که هریک در دیگری، تأثیر بسیار داشته است: یکی تمدن میان‌رودان، دیگری تمدن فلات ایران. پارسیان که هرودوت، ظرفیت خوگیری آنان را ستوده است،پس از ورود به انشان که یکی از ایالت‌های مهم ایلام بود، در اثر همزیستی و ارتباط مداوم با دولت ایلام، جذب فرهنگ پیشرفتۀآنها شدند و فرهنگ ایلام در تمدن جوان آنان؛به‌ویژه در زمان کوروش دوم، تأثیر عمیقی گذاشت؛به گونه‌ای که کوروش در بسیاری از مؤلفه‌های فرهنگی؛ مانند: لباس، ویژگی‌های اخلاقی و رفتارهای سیاسی، نام و لقب و حتی سیستم حکومت‌داری، تحت تأثیر ایلامیان بوده است؛از این‌رو، این مقاله با استناد به منابع،متون کهن و کتیبه‌ها با روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ داده است که آیا فرهنگ پیشرفتۀ ایلامیان باستان در اندیشۀ کوروش دوم هخامنشی بازتاب یافته است؟

کلیدواژه‌ها