بررسی رابطۀ مشارکت مردمی و توسعه‌یافتگی روستایی (نمونه موردی: شهرستان‌های سیروان و چرداول)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امروزه، اهمیّت مشارکت مردم و نقش مؤثر آنها در حرکت به سمت توسعۀ پایدار روستایی بر کسی پوشیده نیست و روشن است که آنها برای حرکت به سمت توسعه‌ای پویا و پایدار که متعلق به نسل‌های امروز و آینده باشد، باید از دسترسی به فواید توسعه، احساس رضایت کنند. در این تحقیق با استفاده از روش اسنادی و میدانی، رابطۀ مشارکت مردمی و توسعۀ روستایی در روستاهای نمونۀ شهرستان‌های سیروان و چرداول - از توابع استان ایلام - بررسی شده است که در آن 316 نفر از سرپرستان خانوار، در 6 روستای نمونه، مورد مطالعه قرار گرفتند. برای گردآوری اطلاعات و شناسایی وضعیت مشارکت در روستاهای نمونه، از تکنیک تکمیل پرسش‌نامه، استفاده شد و برای دستیابی به این هدف، پرسش‌نامه‌ها پس از تهیه و بررسی اعتبار و روایی، در بین افراد نمونه، توزیع و از نتایج آنها برای تأیید یا رد فرضیه‌ها استفاده گردید. اطلاعات گرد‌آوری شده در بخش توصیفی به‌وسیلۀ نرم‌افزار Excel و در بخش تحلیلی با استفاده از آماره تحلیلی (یومان ویتنی و ویلکاکسون) در نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که در مؤلفۀ مشارکت‌های سنتی - اجتماعی، تعداد 5 شاخص، از مجموع 6 شاخص، رابطۀ معناداری با توسعۀ روستایی نداشتند و در مؤلفه‌های مشارکت در امور سیاسی و مشارکت در امور اجرایی (از نوع مشارکت‌های جدید)، به ‌غیر از یک شاخص، در تمامی شاخص‌های دیگر، رابطۀ معنادار با توسعۀ روستاهای شهرستان‌های سیروان و چرداول مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها