بررسی تأثیر آوازۀ برند بر نگرش مشتریان به برند با نقش میانجی اعتماد عاطفی و شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مدیریت/ دانشگاه ایلام / دانشکده علوم انسانی

10.22034/farhang.2022.149144

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثر آوازۀ برند بر اعتماد عاطفی و شناختی و تأثیر این اعتماد بر نگرش مشتریان به برند رستوران‌ها انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی - پیمایشی است. جامعۀ آماری آن را کلیۀ مشتریانی تشکیل دادند که در شش ماهۀ دوم سال 1398 به رستوران‌های شهر ایلام رفته‌اند. با استفاده از روش نمونه‌گیری کوکران، 384 نفر به عنوان نمونه تعیین شد که در نهایت با توجه به پرسشنامه‌های قابل قبول، تعداد 373 نفر حجم نمونه را تشکیل دادند. روش نمونه‌گیری به کار رفته در این پژوهش از نوع نمونه‌گیری ساده در دسترس بود. روایی پرسشنامه نیز با نظر خبرگان و بارهای عاملی تأییدی سنجیده شد. ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده نیز حکایت از پایایی مناسب پرسشنامه داشت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری و با نرم‌افزار spss21 و smart PLS3 انجام شد. نتایج به دست آمده روشن ساخت آوازۀ برند بر سه متغیر نگرش مشتریان به برند، اعتماد شناختی و اعتماد عاطفی، اثر معناداری دارد؛ همچنین متغیر اعتماد شناختی بر نگرش مشتریان به برند، اثر معناداری دارد؛ اما تأثیر اعتماد عاطفی بر نگرش مشتریان به برند معنادار نبود. اعتماد شناختی در رابطۀ بین آوازۀ برند و نگرش مشتریان به برند میانجی‌گری می‌کند؛ ولی اعتماد عاطفی در رابطۀ بین آوازۀ برند و نگرش مشتریان به برند میانجی‌گری نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها