ارزیابی رضایتمندی شهروندان ایلامی از قابلیت‌ها و اثربخشی پارک جنگلی چغاسبز شهر ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشیار گروه مهندسی فضای سبز دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه تبریز

10.22034/farhang.2022.149138

چکیده

پارک‌های جنگلی از مهمترین مقصدهای تفرجگاهی شهروندان کشور محسوب می‌شوند؛ به همین جهت لازم است که اثربخشی آنها پیوسته مطالعه شود تا با ارزیابی مزیت‌ها و کاهش موانع، امکان بهره‌مندی بیشتر از آنها فراهم گردد. پارک جنگلی چغاسبز شهر ایلام مهمترین مقصد گردشگری شهر ایلام است. طبیعت جنگلی، گستردگی قابل توجه، نزدیکی به شهر و دسترسی آسان از جمله مزیت‌های این مکان است. پژوهش حاضر به ارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان ایلام از قابلیت‌ها و اثربخشی این پارک پرداخته است. برابر فرمول کوکران، 384 نفر از شهروندان ایلامی با شرکت در این پژوهش میدانی، دیدگاه‌ها و انتظارات خود و محدودیت‌های پارک را اعلام کرده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامۀ بسته 75 سؤالی بود که بر اساس طیف لیکرد 5 گزینه‌ای تنظیم شد و پایایی آن در حدّ 952 آلفای کرونباخ اعلام گردید. نتایج به دست آمده حاکی از سهولت بهره‌مندی آقایان، پسران و خانواده‌ها و نامناسب بودن آن برای بانوان و دختران است؛ همچنین یافته‌ها از تمایل گروه‌های اجتماعی متوسط نسبت به استفاده از پارک در مقایسه با دیگر گروه‌های اجتماعی حکایت دارد. پارک بیشتر در روزهای تعطیل، عصرها و شب‌هنگام مورد استفاده قرار می‌گیرد. از دیگر یافته‌های پژوهش این است که امنیت یکی از مسائل جدی در میزان استفاده از پارک محسوب می‌شود؛ به‌گونه‌ای که جمع‌های دوستانۀ دختران و فعالیت‌های فرهنگی در مقایسه با جمع‌های دوستانۀ پسران و ورزش‌های همگانی به میزان کمتری در پارک مشاهده می‌شود. در مجموع میزان رضایت شهروندان ایلامی از پارک در حدّ متوسط است و این رضایت با امکانات ورزشی، امکانات رفاهی، عدم احساس امنیت و جنسیت شهروندان، رابطۀ مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها