شناسایی پیشران‌های کلیدی در توسعۀ گردشگری استان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 استادیار دانشگاه شهید بهشتی تهران

3 دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد

10.22034/farhang.2022.149136

چکیده

گردشگری صنعتی نوپاست که جزو سه صنعت برتر دنیا شناخته می‌شود و در ایران به دلایل مختلفی چندان تأثیرگذار نبوده و جایگاه خود را به دست نیاورده است؛ از این رو برنامه‌ریزان با نگاهی ویژه به دنبال شکوفایی این صنعت در کشور هستند. در اسناد بالادستی، توانمندی‌های استان ایلام در بخش گردشگری از پیشران‌های توسعه در این استان مطرح شده است؛ از این رو در پژوهش حاضر سعی شده است پیشران‌های کلیدی در توسعۀ گردشگری در استان ایلام شناسایی شوند که ابتدا با استفاده از تکنیک دلفی، 29 عامل اولیه در پنج بخش مختلفِ اقتصادی، اجتماعی - فرهنگی، طبیعی، زیرساختی - خدماتی و عوامل مدیریتی- برنامه‌ریزی استخراج گردید. پس از آن با استفاده از روش دلفی، ماتریس تأثیرات متقاطع متغیرها تشکیل شد. در مرحلۀ بعد، تحلیل ماتریس با استفاده از نرم‌افزار میک‌مک انجام گردید. نتایج حاضر از پراکندگی زیرشاخص‌ها در محور اثرگذاری و اثرپذیری عوامل در این نرم‌افزار، نشان‌دهندۀ ناپایداری سیستم گردشگری در استان ایلام است. بر همین اساس، پنج دسته متغیر شناسایی شد که با توجه به امتیاز بالای اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم عوامل 10 زیرشاخص (سیاست‌گذاری کلان دولت، تبلیغات، بودجه، مدیریت تخصصی، راه و حمل و نقل، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، قوانین گردشگری، نیروی انسانی متخصص، آگاهی مردم و گردشگران و طرح جامع گردشگری) به عنوان عوامل کلیدی و پیشران‌های کلیدی انتخاب گردید که از بین آنها سیاست‌های کلان دولت، تبلیغات، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بودجه بیشترین تأثیر را بر توسعۀ گردشگری استان ایلام دارند.

کلیدواژه‌ها