بررسی رابطۀ بین اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی با رفتار دموکراتیک اعضای سازمان‌های مردم‌نهاد در خانواده (مطالعۀ موردی: استان ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعهشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه علوم اجتماعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه برنامه‌ریزی اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

سازمان‌های مردم‌نهاد نظام پنهان ارتقای سلامت جامعه به شمار می‌روند. این سازمان‌های داوطلب، مستقل از دولت و در عین غیرانتفاعی بودن در خدمت مردم هستند؛ به همین دلیل صدای مردم نامیده می‌شوند. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ بین اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی با رفتار دموکراتیک اعضای سازمان‌های مردم‌نهاد در خانواده در استان ایلام انجام شد. روش تحقیق، پیمایشی بود و جامعۀ آماری آن را اعضای متأهل سازمان‌های مردم‌نهاد استان ایلام با جمعیت 5250 نفر تشکیل می‌دادند. بر اساس فرمول کوکران 381 نفر از اعضای سازمان‌ها به عنوان نمونه تعیین شد و با توجه به مشخصات جامعه، روش نمونه‌گیری در این پژوهش، خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب گردید. به منظور تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد­ که ضریب حاصل برای تمامی بخش‌های پرسشنامه بالای 80% محاسبه گردید. یافته‌های تحقیق حاکی از رابطۀ مثبت و معنادار بین متغیرهای تحقیق؛ یعنی اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، جنسیت، وضعیت شغلی، مدت عضویت در سازمان‌های مردم‌نهاد، سن، خاستگاه (محل سکونت) و رفتار دموکراتیک در خانواده است و تنها بین متغیر تحصیلات و رفتار دموکراتیک، به جهت داشتن بار معنایی منفی بعضی از گویه‌ها، ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها