هفت‌گانه‌ها در فرهنگ مردم کرد و لر و ریشۀ تاریخی آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

یکی از موضوعات مهم و قابل تأملی که ذهن پژوهشگران را به خود مشغول داشته، تداوم  فرهنگی ایرانیان است. بسیاری از مؤلفه‌های فرهنگی ایرانیان از پس هزاره‌ها گذشته و امروزه به همان شیوه در بین مردم ایران رایج هستند. یکی از این موارد، تقدس و جایگاه بالای عدد هفت است؛ گرچه این عدد در اکثر فرهنگ‌ها از جایگاه بالا و آیینی برخوردار بوده و هست؛ ولی تمرکز این مقاله بر هفت‌گانه‌های موجود در فرهنگ مردم کرد و لر و ریشه‌شناسی تاریخی آنها بود که بسیاری از آنها ریشه در تاریخ و اساطیر ایران دارد. جلوه‌های عدد هفت را در جشن‌ها، باورهای مذهبی، عزاداری‌ها، بازی‌ها، نام مناطق جغرافیایی و نام طوایف این اقوام  به وضوح می‌توان دید. در این تحقیق با استناد به منابع کتابخانه‌ای و تحقیقات میدانی و به روش توصیفی – تحلیلی، هفت‌گانه‌های رایج در فرهنگ مردم کرد و لر از نظر تاریخی بررسی شد؛ درواقع هدف از انجام این تحقیق یافتن پاسخ برای این سؤالات بود که هفت‌گانه‌های موجود در فرهنگ مردم کرد و لر کدامند و تا چه میزان ریشه در تاریخ و فرهنگ ایران دارند؟ از جمله هفتگانه‌های رایج در فرهنگ مردم کرد و لر، هفت شبانه روز جشن عروسی، هفت ساز و هفت دهل، هفت رقم شام عروس، هفت کوه، هفت چشمه، هفت آسیاب، هفت لنگ، هفت سنگ، هفت کِل و ... را می‌توان نام برد.

کلیدواژه‌ها