بررسی تأثیر تنوع‌طلبی مشتریان بر خرید آنی در فروشگاه‌های خرده‌فروشی شهر ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه ایلام، ایلام

2 مدیریت/ دانشگاه ایلام / دانشکده علوم انسانی

چکیده

رفتار خرید آنی از مهمترین مباحث در حوزۀ رفتار مصرف‌کننده به شمار می‌رود و تنوع‌طلبی به طور خاص بر رفتار خرید مشتریان تمرکز دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تأثیر تنوع‌طلبی مشتریان بر خرید آنی در فروشگاه‌های خرده‌فروشی شهر ایلام صورت گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی - پیمایشی است. برای گردآوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینۀ پژوهش از روش کتابخانه‌ای و جهت گردآوری اطلاعات برای تأیید یا ردّ فرضیه‌های پژوهش از روش میدانی استفاده شد. مشتریان فروشگاه‌های خرده‌فروشی شهر ایلام به عنوان جامعۀ پژوهش انتخاب شدند. با توجه به نامحدود بودن جامعۀ آماری، 384 نفر به عنوان نمونه تعیین گردید. نمونه‌گیری در این پژوهش به روش تصادفی ساده انجام گرفت. ابزار گردآوری داده‌ها نیز پرسشنامۀ استاندارد 16سؤالی بود که روایی آن با نظر خبرگان سنجیده شد. ضریب آلفای کرونباخ به‌دست‌آمده هم حکایت از پایایی مناسب پرسشنامه دارد. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق روش‌های آمار توصیفی و تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم‌افزار spss21 انجام شد. نتایج به‌دست‌آمده روشن ساخت که تنوع‌طلبی مشتریان بر خرید آنی در فروشگاه‌های خرده‌فروشی شهر ایلام تأثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها