تأثیر فرهنگ جهادی و اخلاق کار اسلامی بر بهره‌وری نیروی انسانی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ایلام

2 دکترای مدیریت منابع انسانی، استادیار دانشگاه ایلام، ایران

چکیده

فرهنگ جهادی زاییدة تفکرات نوین دینی قرن بیستم در جامعة اسلامی ایران است که از بالندگی لازم برای تحقق آرمان‌های نشئت‌گرفته از سیاست‌های کلی و نوین نظام اداری کشور برخوردار است؛ از این رو، مقالة پیشِ رو، با علم به وضعیت نامطلوب بهره‌وری کارمندان در بخش دولتی و ضعف اخلاق کاری به عنوان زیربنای توسعة سازمانی و اجتماعی، اثراتی که فرهنگ جهادی بر بهره‌وری کارکنان غیر هیئت علمی دانشگاه ایلام می‌تواند داشته باشد را با لحاظ نمودن نقش میانجی اخلاق کار اسلامی بررسی کرده است. این تحقیق، از نظر هدف، کاربردی، از نظر شیوة جمع‌آوری داده‌ها، پیمایشی - همبستگی و به طور مشخص بر مدل‌یابی معادلات ساختاری استوار است. ابزار اصلی جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه‌های استاندارد بود. جامعة آماری پژوهش نیز کلیة کارکنان دانشگاه ایلام به تعداد 225 نفر را شامل می‌شد که با بهره‌گیری از فرمول کوکران تعداد 142 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج تحقیق ضمن تأیید مدل مفهومی نشان داد که فرهنگ جهادی و ابعاد آن؛ یعنی فرهنگ تعهدمحور، دانش‌محور و راهبردمحور بر بهره‌وری نیروی انسانی، تأثیر معنادار و مثبتی دارد؛ همچنین تأثیر معنادار و مثبت فرهنگ جهادی بر اخلاق کار اسلامی و اخلاق کار اسلامی بر بهره‌وری نیروی انسانی تأیید شد. در نهایت مشخص گردید اخلاق کار اسلامی در رابطة بین فرهنگ جهادی و بهره‌وری نیروی انسانی نقش میانجی دارد.

کلیدواژه‌ها