بررسی جایگاه زن در جامعه سنتی ایلام با نگاهی به مثنوی «والیه»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

چکیده
آثار هنری و ادبی به منزلۀ آیینه‌ای هستند، که عادات، رسوم، ارزش‌ها، باورها و ... را در جامعة معاصر خود، نمایش می‌دهند؛ بنابراین بهترین منبع برای دریافت و استدراک ویژگی‌ها و مشخصات فرهنگی مردم هر عصر به شمار می‌آیند. یکی از مسائل رایج در جوامع سنتی، وجود تبعیض میان زن و مرد است که در آثار ادبی به شیوه‌‌های گوناگون منعکس شده است. انتساب صفاتی چون دانایی و توانایی به مردان و زنان را ضعیفه و متعلقه دانستن از نمودهای این تبعیض جنسیتی است. در این راستا، نگارنده با هدف نشان دادن جایگاه زن در جامعۀ سنتی ایلام به بررسی منظومة «والیه» (682 بیت) از مجموعة اشعار حشمت منصوری (به‌ێان ده ئاسوو) به شیوۀ کتابخانه‌ای و تحلیلی پرداخته است. نتیجة پژوهش نشان می‌دهد که مهمترین مشکلات زنان در جامعۀ‌ سنتی عبارتند از: فقر مادی، ازدواج زود هنگام، محدودیت تحصیل، عدم توجه به خواسته های زنان و ... .

کلیدواژه‌ها