بررسی پوشاک بانوان ایلامی و تحلیل مردم‌شناختی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . مربی، گروه آموزش علوم اجتماعی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

2 دانشگاه آزاد، ایلام، ایران

10.22034/farhang.2020.106818

چکیده

تاریخ پوشاک بخشی از تاریخ تمدن است که از تحولات، شکل و فرم لباس از زمان‌های دور تاکنون گفتگو می‌کند. این پژوهش که با هدف بررسی و تحلیل مردم‌شناختی پوشاک بانوان ایلامی در دوران معاصر انجام شده است، چارچوب مفهومی آن مبتنی بر مفاهیم نظریات اندیشمندان دو مکتب کارکردگرایی و اشاعه می‌باشد. روش پژوهش در این مقاله کیفی بوده و اطلاعات آن با استفاده از دو روش کتابخانه‌ای و مشاهدۀ میدانی و با استفاده از تکنیک مصاحبه و فیش‌‌برداری گردآوری شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که  مؤلفه‌های تأثیرگذار بر پوشاک بانوان ایلامی، عبارتند از: فعالیت اجتماعی، گذشت زمان و تغییرات سیاسی، شرایط اقلیمی و جغرافیایی، اعتقادات و باورهای فرهنگی و مذهبی جامعه، منزلت اجتماعی، قومیت و نحوۀ معیشت که در این میان، مهمترین مؤلفۀ تأثیرگذار بر روی پوشاک این قشر از جامعه، اعتقادات و باورهایی است که ریشه در سنن پیشینیان دارد. نتایج این پژوهش همچنین نشان داد که با تغییر زمان و تکنولوژی، پوشاک و زیورآلات دستخوش تغییر شده و کارکردها و نمادهای سنتی آن هم تحت تأثیر فرهنگ غالب دچار تحول گردیده است. پیشنهاد می‌شود به منظور آشنایی نسل جدید با این گنجینۀ باارزش (پوشاک) پژوهش‌هایی نیز در زمینۀ پوشاک سنتی مردان و کودکان اقوام مختلف ایرانی انجام پذیرد.

کلیدواژه‌ها