بررسی نحوة گذران اوقات فراغت اساتید، دانشجویان و کارکنان زن دانشگاه ایلام با تأکید بر فعالیت‌های بدنی و ورزش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

10.22034/farhang.2020.106804

چکیده

اوقات فراغت و نحوة گذران آن از جمله مفاهیم نوینی است که با پیدا شدن انواع تکنولوژی و پیشرفت صنعت در زندگی مردم معنای واقعی خود را یافته است. این پژوهش که با هدف بررسی نحوة گذران اوقات فراغت اساتید، دانشجویان و کارکنان زن دانشگاه ایلام با تأکید بر فعالیت‌های بدنی و ورزش انجام شده، توصیفی- تحلیلی و از نظر روش گردآوری اطلاعات، میدانی است. جامعۀ آماری تحقیق شامل اساتید، دانشجویان و کارکنان زن دانشگاه ایلام می‌باشد که 362 نفر از آنها با استفاده از جدول مورگان و روش طبقه­ای، به عنوان نمونه انتخاب شد. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامۀ محقق‌ساخته استفاده گردید که پایایی آن به روش آلفای کرونباخ (89/0 ) تعیین شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از روش‌های آماری توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد و درصدهای ستونی) و آمار استنباطی (ANOVA، LSD و کروسکال والیس) استفاده گردید (05/0p<). نتایج تحقیق نشان داد که در میان فعالیت‌های مربوط به گذران اوقات فراغت، استفاده از موبایل در هر سه گروه، مهمترین فعالیت بود و فعالیت‌های بدنی و ورزش در بین اساتید، دانشجویان و کارکنان به ترتیب در اولویت‌های نهم، هفتم و هشتم قرار داشت. بررسی روابط بین متغیرها نیز نشان داد که بین متوسط درآمد، سن و تحصیلات با میزان ورزش کردن و اوقات فراغت در میان سه گروه، تفاوت معناداری وجود دارد. فعالیت‌های غیرحرکتی مانند استفاده از موبایل سهم عمده­ای از ساعات فراغت را به خود اختصاص داده است و ورزش در این میان، جایگاه مطلوبی ندارد.

کلیدواژه‌ها