تأثیر هوش اخلاقی بر رفتار شهروندی سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس گروه معارف دانشگاه فرهنگیان ایلام.ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی

3 دانشیار دانشگاه معارف اسلامی قم.ایران

10.22034/farhang.2020.106802

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر هوش اخلاقی بر رفتار شهروندی سازمانی انجام شد و سؤال اصلی آن نیز در همین راستا تنظیم گردید. جامعۀ آماری پژوهش را تمامی کارکنان و طلاب حوزۀ علمیۀ فاطمه زهرای اطهر (س) شهر ایلام تشکیل دادند که در زمان پژوهش 100 نفر بودند؛ بنابراین نمونه‌گیری به روش سرشماری انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی می‌باشد. برای سنجش متغیر هوش اخلاقی از پرسشنامۀ لنیک و کیل (2005) و برای سنجش رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامۀ استاندارد پادسکاف و همکاران (1990) استفاده گردید. برای تعیین روایی هر دو پرسشنامه نیز از روایی سازه به کمک تحلیل عاملی تأییدی با کمک نرم‌افزار ایموس و برای محاسبۀ پایایی آنها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار به دست آمده برای پرسشنامۀ هوش اخلاقی، 911/0 و برای رفتار شهروندی، 802/0 بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از طریق تحلیل عاملی تأییدی به کمک نرم‌افزار Amos انجام شد. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که هوش اخلاقی بر رفتار شهروندی سازمانی، تأثیر مثبت و معناداری به میزان 580/0 دارد.

کلیدواژه‌ها