انجام پژوهش به روش تحلیل تماتیک: راهنمای عملی و گام به گام برای یادگیری و آموزش (مورد مطالعه: مصرف موسیقی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رشته علوم اجتماعی- گرایش مطالعات فرهنگی، دانشگاه ایلام

2 استاد تمام جامعه شناسی،مدیر گروه علوم اجتماعی،دانشگاه ایلام،ایران

چکیده

امروزه در حالی که اغلب مطالب دربارۀ تحلیل‌های کیفی از یک دیدگاه نظری نوشته شده‌اند و بیشتر جنبۀ نظری دارند تا عملی، باید گفت که اغلب تازه‌کارها و حتی محققان دارای تجربۀ بیشتر با «نحوۀ» انجام تحلیل کیفی دست به گریبان هستند؛ به نحوی که توانایی پیاده‌سازی آموخته‌های نظری خود و انجام یک تحقیق ب را ه صورت عملی ندارند؛ بنابراین نیاز به راهنمای انجام پژوهش به صورت عملی و گام به گام به شدت احساس می‌شود. در این مقاله، مراحل مختلف انجام پژوهش به روش تحلیل تماتیک به صورت یک راهنمای گام به گام ارائه شده است. مبنای این کار، مقالۀ «انجام پژوهش به روش تحلیل تماتیک: راهنمای عملی و گام به گام برای یادگیری و آموزش پژوهشگران» ماگویره و دلاهانت بود که سعی شد با تغییر و تحولات لازم با فضای پژوهشی و درک فضایی پژوهشگران داخلی انطباق بیشتری بیابد. در نهایت این راهنمای عملی و گام به گام با یک نمونه‌کار عملی توسط نگارندگان تکمیل شد

کلیدواژه‌ها