نویسنده = علی نوروزی
تعداد مقالات: 2
1. تبیین جامعه‌شناختی مشارکت ورزشی زنان با تأکید بر هنجارهای جنسیتی (مورد مطالعه: زنان استان ایلام)

دوره 18، شماره 56.57، پاییز و زمستان 1396، صفحه 7-31

علی نوروزی؛ امیر ملکی؛ مهربان پارسامهر؛ حمید قاسمی


2. بررسی مطالعات خودکشی در ایران و مقایسۀ آنها با خودکشی در شهرستان دره‌شهر

دوره 16، 48 , 49، پاییز و زمستان 1394، صفحه 104-131

علی نوروزی؛ ابوالفضل رمضانی