کلیدواژه‌ها = شاخص‌های بهداشتی- درمانی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فضایی و سنجش وضعیت شهرستان‌های استان ایلام از لحاظ برخورداری از شاخص‌های بهداشتی - درمانی

دوره 18، شماره 56.57، پاییز و زمستان 1396، صفحه 55-71

میرنجف موسوی؛ هوشنگ مرادی؛ محمد ملکی