نویسنده = فرشید نمامیان
تعداد مقالات: 2
2. تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد سازمان با نقش میانجی نوآوری (مطالعة موردی: شهرک صنعتی ایلام)

دوره 16، شماره 46 و 47، بهار و تابستان 1394، صفحه 161-174

فرشید نمامیان؛ صادق فیض الهی