نویسنده = سردار فتوحی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر رفتار باروری در بین زنان 15-49 سالۀ شهر ایلام

دوره 18، شماره 54.55، بهار و تابستان 1396، صفحه 112-133

زهرا رضایی‌نسب؛ سردار فتوحی