دوره و شماره: دوره 20، 62,63 - شماره پیاپی 62، شهریور 1398، صفحه 1-257 
تحلیل ثانویۀ علل وقوع طلاق در استان ایلام در سال 1395

صفحه 48-73

ابراهیم میرزایی؛ معصومه موسی زاده؛ محبت محبی


بررسی هویت شهری ایلام و مؤلفه‌های هویت‌بخش آن

صفحه 118-141

سعید صالحی زلانی؛ علی هاشمی؛ عباس میرزاد