بررسی تأثیر بازاریابی فرهنگی بر عملکرد مشتریان در صنایع دستی استان ایلام

دوره 22، شماره 72.73، اسفند 1400، صفحه 138-165

وحید شرفی؛ شهلا تفرجی یگانه


واکاوی علل تغییر الگوی سنی ازدواج روستاییان

دوره 22، شماره 70.71، شهریور 1400، صفحه 148-171

غلامرضا تاج بخش؛ محمدرضا پویافر


سیر تاریخی شهر و شهرنشینی ایلام در تاریخ شهرنشینی ایران

دوره 23، شماره 74.75، شهریور 1401، صفحه 151-172

مسلم سلیمانی‌یان؛ فریبا فرجی


بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای فرهنگ مالیاتی استان ایلام

دوره 21، شماره 68.69، اسفند 1399، صفحه 158-187

امیرحسین باوفا؛ الهام چاهخوئی نژاد رفسنجان؛ ابوالفضل باوفا


بررسی شیوه‌های اجتماعی کردن فرزندان (مورد مطالعه: شهر ایلام)

دوره 21، 66,67، شهریور 1399، صفحه 186-204

وکیل احمدی؛ معصومه چگل؛ جلیل کریمی


پدیدارشناسی وضعیت فرهنگ کار در بین جوانان استان ایلام

دوره 22، شماره 70.71، شهریور 1400، صفحه 205-237

عزیز کلانتری؛ علی هاشمی


مقایسۀ وضعیت سلامت روانی زنان شاغل سرپرست خانوار و همسردار آموزش و پرورش استان ایلام

دوره 21، شماره 68.69، اسفند 1399، صفحه 206-236

اسحاق قیصریان؛ امیدعلی باپیری؛ عبادالله مرادی


ارزیابی درک رانندگان شهر ایلام از خطرهای ترافیکی

دوره 21، شماره 68.69، اسفند 1399، صفحه 237-258

محمد کرمی؛ محمد کوهی