چمرگاه، تجلی کالبدی سوگ در پشتکوه (ایلام)

دوره 23، شماره 76.77، اسفند 1401، صفحه 81-95

بهزاد وثیق


تجارت قیر در تپه فرخ آبادِ دهلران

دوره 24، 80,81، اسفند 1402، صفحه 81-94

خداکرم مظاهری؛ جمال شیخی


تبیین رابطۀ بهزیستی اجتماعی با زیست‌پذیری شهری (مطالعۀ موردی: شهر ایلام)

دوره 23، شماره 74.75، شهریور 1401، صفحه 93-123

منصور منصوری مقدم؛ منصور منصوری مقدم


وضعیت اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی سالمندان استان ایلام در 4 دهۀ گذشته

دوره 22، شماره 72.73، اسفند 1400، صفحه 96-117

بهروز سپیدنامه؛ اسحاق قیصریان


تحلیل دلایل پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان از دیدگاه معلمان (مورد مطالعه: معلمان شهرستان ملکشاهی)

دوره 24، 80,81، اسفند 1402، صفحه 113-131

حسن پیری؛ محمد منتی؛ هادی پیری؛ فرشته منصوری نیا


طنز در رباعیات جلیل صفربیگی

دوره 22، شماره 70.71، شهریور 1400، صفحه 117-147

علی حسن سهراب نژاد - ادبیات؛ نسرین کارزانی


تحلیل تطبیقی نیازهای فرهنگی دانشجویان دختر و پسر (مطالعۀ موردی: مراکز آموزش عالی استان ایلام)

دوره 23، شماره 76.77، اسفند 1401، صفحه 117-134

حکیم بکری زاده؛ فرزاد اسفندیاری؛ مریم پناهی


بررسی و تحلیل دلایل کم‌‌میلی زنان به فرزندآوری

دوره 22، شماره 72.73، اسفند 1400، صفحه 118-137

طوبی رضایی؛ اصغر محمدی


بررسی تأثیر بازاریابی فرهنگی بر عملکرد مشتریان در صنایع دستی استان ایلام

دوره 22، شماره 72.73، اسفند 1400، صفحه 138-165

وحید شرفی؛ شهلا تفرجی یگانه


واکاوی علل تغییر الگوی سنی ازدواج روستاییان

دوره 22، شماره 70.71، شهریور 1400، صفحه 148-171

غلامرضا تاج بخش؛ محمدرضا پویافر


سیر تاریخی شهر و شهرنشینی ایلام در تاریخ شهرنشینی ایران

دوره 23، شماره 74.75، شهریور 1401، صفحه 151-172

مسلم سلیمانی‌یان؛ فریبا فرجی


بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای فرهنگ مالیاتی استان ایلام

دوره 21، شماره 68.69، اسفند 1399، صفحه 158-187

امیرحسین باوفا؛ الهام چاهخوئی نژاد رفسنجان؛ ابوالفضل باوفا