کلیدواژه‌ها = مدلسازی معادلات ساختاری
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر رهبری اصیل بر خودکارآمدی کارکنان با تأکید بر نقش فرهنگ سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه ایلام)

دوره 19، شماره 60.61، پاییز و زمستان 1397، صفحه 102-129

صیدمهدی ویسه؛ حیدر عباس پور؛ صدیقه کوچی