کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: زبان کردی
بررسی معیار‌های رده‌شناختی گویش کردی ایلام

دوره 16، شماره 46 و 47، خرداد 1394، صفحه 41-54

کرم الله پالیزبان؛ فاطمه یوسفی راد