کلیدواژه‌ها = تحلیل مردم‌شناختی
بررسی پوشاک بانوان ایلامی و تحلیل مردم‌شناختی آن

دوره 20، شماره 64.65، اسفند 1398، صفحه 224-246

فریبا پروانه؛ رضا حقیقی