کلیدواژه‌ها = پشتکوه
تعداد مقالات: 2
1. کوچ والیان لرستان فیلی به پشتکوه؛ بازخورد سیاست قاجاری کردن ایران

دوره 21، 66,67، بهار و تابستان 1399، صفحه 34-52

ابراهیم یعقوبی؛ خداکرم مظاهری


2. واکاوی قلمرو جغرافیای سیاسی والیان فیلی پشتکوه

دوره 20، شماره 64.65، پاییز و زمستان 1398، صفحه 34-53

ابراهیم یعقوبی؛ خداکرم مظاهری؛ سیاوش یاری