کلیدواژه‌ها = پشتکوه
چمرگاه، تجلی کالبدی سوگ در پشتکوه (ایلام)

دوره 23، شماره 76.77، اسفند 1401، صفحه 81-95

بهزاد وثیق


کوچ والیان لرستان فیلی به پشتکوه؛ بازخورد سیاست قاجاری کردن ایران

دوره 21، 66,67، شهریور 1399، صفحه 34-52

ابراهیم یعقوبی؛ خداکرم مظاهری


واکاوی قلمرو جغرافیای سیاسی والیان فیلی پشتکوه

دوره 20، شماره 64.65، اسفند 1398، صفحه 34-53

ابراهیم یعقوبی؛ خداکرم مظاهری؛ سیاوش یاری