کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: استان ایلام
فراتحلیل مطالعات خودکشی در استان ایلام

دوره 16، شماره 46 و 47، خرداد 1394، صفحه 115-134

احمد بخارایی؛ ابراهیم میرزایی


در جستجوی مرهشی باستان در منطقه پشت‌کوه استان ایلام

دوره 14، شماره 40 و 41، اسفند 1392، صفحه 30-46

ابراهیم مرادی؛ خداکرم مظاهری