نویسنده = ���������� ������������
تدوین راهبردهای توسعۀ صنعت گردشگری در استان ایلام

دوره 18، شماره 56.57، اسفند 1396، صفحه 32-54

نبی امیدی؛ اسفندیار محمدی؛ اردشیر شیری


بررسی مطلوبیت فضاهای گذران اوقات فراغت شهروندان ایلام (مطالعۀ موردی: فضاهای سبز شهری)

دوره 17، شماره 52.53، اسفند 1395، صفحه 25-39

طیبه اکبری؛ جعفر حسین زاده؛ اردشیر شیری