نویسنده = امیرحسین باوفا
بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای فرهنگ مالیاتی استان ایلام

دوره 21، شماره 68.69، اسفند 1399، صفحه 158-187

امیرحسین باوفا؛ الهام چاهخوئی نژاد رفسنجان؛ ابوالفضل باوفا