نویسنده = �������������� ������ ����������
تحلیل مقاومت های هرمزان مهرگانی، در برابر اعراب مسلمان

دوره 15، شماره 44 و 45، اسفند 1393، صفحه 125-137

نجم الدین گیلانی؛ علی اکبر کجباف