نویسنده = �������������� ��������������
تحلیل و ارزیابی مشکلات مدیریتی شهرهای کوچک و میانی (نمونه موردی: شهر ایلام)

دوره 15، شماره 44 و 45، اسفند 1393، صفحه 37-57

کرامت اله زیاری؛ مریم رضایی؛ ماندانا مسعودی