نویسنده = بهزاد وثیق
تحلیل هندسی و تناسبات طلایی و زرین ایرانی در قلعۀ میرغلام هاشمی ایلام

دوره 23، شماره 76.77، اسفند 1401، صفحه 23-38

مریم شیخی؛ کورش مؤمنی؛ بهزاد وثیق


چمرگاه، تجلی کالبدی سوگ در پشتکوه (ایلام)

دوره 23، شماره 76.77، اسفند 1401، صفحه 81-95

بهزاد وثیق