نویسنده = �������������� ��������
بررسی مجموعه آثارموجود در تنگه بهرام چوبین شهرستان دره شهر

دوره 15، شماره 44 و 45، اسفند 1393، صفحه 78-94

حمید محمدی؛ مجید ساریخانی؛ یاسر مردانی