نویسنده = اسحاق قیصریان
سلامت روان دانش‌آموزان دورۀ اول متوسطۀ استان ایلام براساس تفاوت جنسیتی

دوره 24، شماره 78.79، شهریور 1402، صفحه 81-100

اسحاق قیصریان؛ امیدعلی باپیری


وضعیت اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی سالمندان استان ایلام در 4 دهۀ گذشته

دوره 22، شماره 72.73، اسفند 1400، صفحه 96-117

بهروز سپیدنامه؛ اسحاق قیصریان


مقایسۀ وضعیت سلامت روانی زنان شاغل سرپرست خانوار و همسردار آموزش و پرورش استان ایلام

دوره 21، شماره 68.69، اسفند 1399، صفحه 206-236

اسحاق قیصریان؛ امیدعلی باپیری؛ عبادالله مرادی