نویسنده = رضا حقیقی
تعداد مقالات: 1
1. زاگرس مرکزی و مسیرهای ارتباطی منطقه‌ای - محلی

دوره 14، شماره 38 و 39، بهار و تابستان 1394، صفحه 70-91

خداکرم مظاهری؛ رضا حقیقی