نویسنده = توران احمدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کیفیت بصری سیما و منظر شهری ایلام

دوره 14، شماره 38 و 39، بهار و تابستان 1394، صفحه 10-27

توران احمدی؛ سعید ملکی