نویسنده = مسلم خزلی
ساختار «فعل» در گویش خزلی

دوره 18، شماره 54.55، شهریور 1396، صفحه 134-151

مسلم خزلی؛ سکینه آزادی