نویسنده = مسلم خزلی
تعداد مقالات: 1
1. ساختار «فعل» در گویش خزلی

دوره 18، شماره 54.55، بهار و تابستان 1396، صفحه 134-151

مسلم خزلی؛ سکینه آزادی