نویسنده = ���������������� ��������
بررسی رابطۀ بین اعتماد اجتماعی و نزاع فردی در بین جوانان شهر ایلام

دوره 19، شماره 60.61، اسفند 1397، صفحه 70-101

شهناز صداقت‌زادگان؛ بهرام پنجستونی؛ مالک ملکشاهی