نویسنده = سیاوش یاری
واکاوی علل و عوامل سیاست جابه‌جایی کردها در دورۀ شاه عباس اول

دوره 22، شماره 72.73، اسفند 1400، صفحه 7-30

سیاوش یاری؛ مرتضی اکبری؛ طالب خزان


واکاوی قلمرو جغرافیای سیاسی والیان فیلی پشتکوه

دوره 20، شماره 64.65، اسفند 1398، صفحه 34-53

ابراهیم یعقوبی؛ خداکرم مظاهری؛ سیاوش یاری


جایگاه و اقدامات ابوجعفر صیمری در تحولات سیاسی – اجتماعی عصر آل‌بویه

دوره 18، شماره 54.55، شهریور 1396، صفحه 23-35

مرتضی اکبری؛ سیاوش یاری؛ همایون جمالی


بازتاب فرهنگ پیشرفتۀایلام باستان در اندیشۀ کوروش هخامنشی

دوره 16، 48 , 49، اسفند 1394، صفحه 45-58

نجم‌الدین گیلانی؛ مرتضی اکبری؛ سیاوش یاری