نویسنده = �������� �������� ��������
مطالعۀ جامعه‌شناسی انگیزه و پیامدهای جراحی زیبایی در زنان شهر ایلام

دوره 23، شماره 74.75، شهریور 1401، صفحه 7-39

مریم نادمی؛ اکبر طالب پور؛ فرح ترکمان