نویسنده = ���������� ������������ ��������
بررسی تأثیر بازاریابی فرهنگی بر عملکرد مشتریان در صنایع دستی استان ایلام

دوره 22، شماره 72.73، اسفند 1400، صفحه 138-165

وحید شرفی؛ شهلا تفرجی یگانه