دوره و شماره: دوره 18، شماره 54.55، شهریور 1396، صفحه 1-186 
9. ساختار «فعل» در گویش خزلی

صفحه 134-151

مسلم خزلی؛ سکینه آزادی