دوره و شماره: دوره 22، شماره 70.71 - شماره پیاپی 70، شهریور 1400، صفحه 1-248 
3. برآورد تابع تولید آموزش در استان ایلام: رویکرد رگرسیون چندکی

صفحه 57-76

علی سایه میری؛ مریم کریمی کندوله؛ صلاح ابراهیمی


5. طنز در رباعیات جلیل صفربیگی

صفحه 117-147

علی حسن سهراب نژاد - ادبیات؛ نسرین کارزانی