دوره و شماره: دوره 20، شماره 64.65، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-259 (دوره بیستم شماره 65 و 64 پاییز و زمستان 1398) 
2. واکاوی قلمرو جغرافیای سیاسی والیان فیلی پشتکوه

صفحه 34-53

ابراهیم یعقوبی؛ خداکرم مظاهری؛ سیاوش یاری


3. تأثیر هوش اخلاقی بر رفتار شهروندی سازمانی

صفحه 54-74

کبری هواسی؛ زینب بختیاری؛ محمد جواد فلاح