دوره و شماره: دوره 19، شماره 60.61 - شماره پیاپی 60، اسفند 1397، صفحه 1-268 
4. بررسی رابطۀ بین اعتماد اجتماعی و نزاع فردی در بین جوانان شهر ایلام

صفحه 70-101

شهناز صداقت‌زادگان؛ بهرام پنجستونی؛ مالک ملکشاهی