فصلنامه علمی ترویجی فرهنگ ایلام (FARHANG) - شماره جاری