کلیدواژه‌ها = خودکشی
تعداد مقالات: 4
1. فراتحلیل عوامل اقتصادی - اجتماعی مرتبط با خودکشی (مقایسۀ وضعیت استان ایلام با کشور)

دوره 21، شماره 68.69، پاییز و زمستان 1399، صفحه 7-33

علی مرادی؛ حجت اله شریف زادی


3. بررسی مطالعات خودکشی در ایران و مقایسۀ آنها با خودکشی در شهرستان دره‌شهر

دوره 16، 48 , 49، پاییز و زمستان 1394، صفحه 104-131

علی نوروزی؛ ابوالفضل رمضانی


4. فراتحلیل مطالعات خودکشی در استان ایلام

دوره 16، شماره 46 و 47، بهار و تابستان 1394، صفحه 115-134

احمد بخارایی؛ ابراهیم میرزایی