نویسنده = نجاتی حسینی، سید محمود
قرائت شهروندان شهر ایوان از مفهوم حقوق شهروندی

دوره 15، شماره 42 و 43، فروردین 1393، صفحه 7-26

سید محمود نجاتی حسینی؛ میثم قدسی