نویسنده = علی‌شائی، عظیم
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل میزان توانمندی ژئوتوریستی روستای کلم با استفاده از روش رینارد

دوره 18، شماره 54.55، بهار و تابستان 1396، صفحه 89-99

فریبا همتی؛ عظیم علی‌شائی